საიტის წესები

 

 

ინტერნეტ მაღაზია Zoomart.ge

ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობები, არის შეთანხმება Zoomart.ge-სა (შემდგომში “მაღაზია”) და მყიდველს (შემდგომში “მყიდველი”)  შორის საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის თაობაზე, რომელიც ხორციელდება მაღაზიის ინტერნეტ საიტის მეშვეობით Zoomart.ge.

 

  1. შესავალი

მყიდველი ეთანხმება მხარეებს შორის მოცემულ შეთანხმების (შეთანხმება) პირობებს, ყველაფერს რაც შეეხება საქონელს, მომსახურებას, და ინფორმაციას გადმოცემულს საიტის მეშვეობით. ეს შეთანხმება წარმოადგენს  ხელშეკრულებას მაღაზიასა და მყიდველს შორის. ანაცვლებს ყველა წინა ან სხვა შეთანხმებას რომელიც შეეხება საქონელს და ინფორმაციას, რომელიც გადმოცემულია საიტის მეშვეობით. მყიდველი თანხმდება გადახედოს და დაეთანხმოს ამ შეთანხმებას საიტიდან საქონლის ან მომსახურების შეძენამდე.

 

  1. ინფორმაცია გადახდაზე

მყიდველს ესმის და იძლევა გარანტიას, რომ მისგან მოწოდებული ინფორმაცია მყიდველის შესახებ არის ნამდვილი, სწორი და სრული. მყიდველის მიერ საქონლის და მომსახურების გადახდილი საფასურის მიღება მაღაზიის მხრიდან მოხდება მყიდველის საკრედიტო ბარათის მეშვეობით. მყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს საქონლის, ადგილზე მიტანის ღირებულება ყველა გადასახადის ჩათვლით გადახდის მომენტში წარმოდგენილი საფასურის მიხედვით. მყიდველი პასუხისმგებელია ყველა გადახდაზე რომელიც წარმოებულია მყიდველის პაროლით. მაღაზია მყიდველს არ იცავს მისი პაროლის არასანქცირებული გამოყენებისგან.

 

 

  1. რედაქტირება, წაშლა, დამატება, მოდიფიკაცია

მაღაზია იტოვებს ექსკლუზიურ უფლებას საიტზე ნებისმიერი ინფორმაციის, ფასების, შესყიდვის პირობების, მიტანის, მომსახურების პირობების, წაშლის ან დამატების თაობაზე კომპანიის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ასევე შეცვალოს ან გააუქმოს ყველა პირობა საქონლის შესყიდვასა და მომსახურებაზე. მოდიფიცირებული შეთანხმება ძალაში შევა გამოქვეყნებიდან და იმოქმედებს საიტზე პუბლიკაციის შემდგომ განხორციელებულ გარიგებებზე.

 

  1. მომსახურების მიღება-გაწევა

მაღაზია ვერ უზრუნველყოფს მყიდველის მიერ შერჩეული და გადახდილი პროდუქციის მიწოდების სრულ გარანტიას. მაღაზია უფლებას იტოვებს მყიდველს შეუთანხმოს და შესთავაზოს იმ პროდუქციის  რომლის ღირებულება მყიდველმა გადაიხადა, მაგრამ ვერ მიიღო, სანაცვლოდ მსგავსი პროდუქცია ან მომსახურება. თუ მხარეებმა მოლაპარაკების შემდეგ ვერ მიაღწიეს პროდუქციის ჩანაცვლებაზე შეთანხმებას, მაღაზია იღებს ვალდებულებას სრულად დაუბრუნოს მყიდველს თანხა, რომელიც მან გადაიხადა პროდუქციაში რომელიც ვერ მიიღო.

 

  1. პროდუქციის უკან დაბრუნების პირობები

მყიდველს უფლება აქვს არ ჩაიბაროს პროდუქცია, რომელიც არ შეესაბამება საიტზე გამოქვეყნებულ ან მყიდველის მიერ დაკვეთილ პროდუქციას. პროდუქციის შესაბამისობა საიტზე გამოქვეყნებულ და დაკვეთილ პროდუქციას შორის მხარეების წარმომადგენლების მხრიდან მოწმდება დაკვეთის მყიდველისთვის გადაცემისას. პროდუქციის შესაბამისობას მხარეები ადასტურებენ მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერით. თუ მყიდველის მხრიდან ხელი მოეწერა მიღება-ჩაბარების აქტს, გადაცემული პროდუქციის უკან დაბრუნება/შეცვლა არ მოხდება. დაკვეთილ და მიწოდებულ პროდუქციას შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, მყიდველს აქვს უფლება არ მოაწეროს ხელი მიღება-ჩაბარების აქტს, ხოლო მაღაზია ვალდებულია შესაძლო უმოკლეს ვადაში მიაწოდოს მყიდველს ახალი პროდუქტი ან მისი ალტერნატივა. თუ მხარეებს შორის მოლაპარაკება პროდუქტის ჩანაცვლებაზე არ შედგა, მაღაზია ვალდებულია დაუბრუნოს მყიდველს აღნიშნული პროდუქტის საფასური არა უგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა.

 

ექსკლუზიური ბრენდები